Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Napkelet 1920. szept. 15. és 1922. máj. 1. között Kolozsvárott megjelenő félhavi irodalmi és művészeti folyóirat. Főszerkesztője *Paál Árpád, szerkesztői *Ligeti Ernő és *Kádár Imre, segédszerkesztője *Szentimrei Jenő. A főmunkatársak névsora: *Bárd Oszkár, *Janovics Jenő, Kós Károly, Nagy Dániel, Nyírő József, Szombati-Szabó István, Tabéry Géza, Zsolt Béla. A ~ben egymással összefonódva három irányzat érvényesül: a transzilvanizmus (*Paál Árpád, Kós Károly, *Szentimrei Jenő), a forma radikális megújításával a társadalmi megújhodásért küzdő avantgardizmus és a nyugatosság. A ~-et ekkor gyakorlatilag az 1921. febr.-nov. között Romániában tartózkodó *Barta Lajos irányítja (neve feltüntetése nélkül). A munkatársak összetétele tekintetében a lapot sok szál köti a *Keleti Újsághoz.

A ~ egy teljes és két csonka évfolyamában közel 60 költő több mint 220 versét, 50 prózaíró csaknem 120 írását, mintegy 120 irodalmi vonatkozású cikket, tanulmányt közölt.

A lap gyakran szereplő erdélyi költői: Áprily Lajos, *Bárd Oszkár, Bartalis János, Becski Irén, Berde Mária, Endre Károly, Finta Zoltán, *Kádár Imre, *Szentimrei Jenő, Szombati-Szabó István; prózaírói: Berde Mária, Kuncz Aladár, Molter Károly, Nagy Dániel, Nyírő József, P. Gulácsy Irén, Sipos Domokos, Tabéry Géza. De kapcsolatot tart a szerkesztőség a magyarországi és a bécsi emigrációban élő magyar írókkal is. Babitstól verset és prózát közöl, Balázs Bélától verseket, s a szépirodalmi részben olvashatók *Barta Lajos, Füst Milán, Juhász Gyula, Márai Sándor, Somlyó Zoltán, Szabó Lőrinc, Szép Ernő, Tóth Árpád versei, prózai írásai, műfordításai. Drámarészletet, *jelenetet közölnek *Bárd Oszkártól, *Kádár Imrétől, Móricz Zsigmondtól, s teljes regényt folytatásokban Balázs Bélától (Isten tenyerén), Déry Tibortól (A toronyőr), Tabéry Gézától (Októberi emberek).

A modern, sőt az avantgárd irányában nyitott a ~ világirodalmi tájékozódása is. Baudelaire, Capek, Anatole France, japán költők (Szombati-Szabó István tolmácsolásában), Jammes, Mallarmé, Nietzsche (Tompa László fordításában), Rilke, Sandburg, Tagore versei, prózája s az a kitekintés, amelyet *Dienes László 1921. február 15-től a lap megszűnéséig szinte minden számban *jelen lévő Nyugati szemléje kínált (Bergsonról, Romain Rolland-ról, Papiniról, Keyserlingről, Worringerről, Georg Groszról, H. G. Wells Oroszországról írt könyvéről, az orosz miszticizmusról), kétségtelenül hozzájárult az induló romániai magyar irodalom szellemi horizontjának tágításához.

De figyelemmel kísérte a ~ a kortárs román irodalmat is. Nemcsak *Kádár Imre és *Keresztury Sándor román folyóiratszemléje tanúsítja ezt, hanem Demosthene Botez, Lucian Blaga, Victor Eftimiu, Mihai Eminescu, Emil Isac, Vladimir Streinu, D. N. Teodorescu, Al. Vlahuţă verseinek, prózájának, drámarészletének *jelenléte a lap hasábjain.

A ~ nemcsak szépirodalmi, hanem világnézeti tájékozódást is kívánt nyújtani: Faludi Iván az orosz színpad forradalmáról, Halász Gyula Reinhardtról, *Janovics Jenő az erdélyi magyar színészet jövőjéről, *Weiss Sándor kereszténység és zsidóság viszonyáról írt; *Paál Árpád pedig a *romániai magyarság politikai életének problémáit boncolgatta cikkek egész sorában. Foglalkozott a lap a *jelenkori filozófia kérdéseivel (Nietzsche, Pauler Ákos, Lucian Blaga könyvei kapcsán), az "új esztétikával" (Csiki Endre három tanulmányában, amelyek Előtanulmányok egy új esztétikához főcím alá sorakoztak), Wundttal és a pszichoanalízissel (Fülöp René, Marót Károly és *Silbermann Jenő tanulmányai), a *szociológia és biológia összefüggéseivel (Gelei József), a *jelen közgazdasági problémáival (Ormos Ede a magyarra fordított és Bécsben 1921-ben megjelent Tőke kapcsán ír A magyar Marx címmel); jogi kérdésekkel *Láday István és Szeghő Imre, nevelésügyi problémákkal Balázs Ferenc, Kemény Gábor, Murányi Győző foglalkozik. Figyelemre méltó írások *jelennek meg a memoár, a visszaemlékezés műfajában is: Jászi Oszkár a román komitéval folytatott tárgyalásainak emlékeit idézi 1918 késő őszéről, a Kémeri Sándor álnév alatt *jelentkező Itóka (Bölöni Györgyné) Anatole France-szal való kapcsolatait eleveníti fel, *Sándor József az *EKE megalakulásának körülményeire emlékezik, Szentgyörgyi István korábbi színészéveire; de közli a ~ Argay György önéletrajzi feljegyzéseit Egy falusi pap Erdélyben címmel, s Bartók Béla 1921-es önéletrajzát. Ezek, valamint *Ligeti Ernő Erdélyi fejek c. sorozata (portréi Jósika Sámuelről, Bernády Györgyről, Dózsa Endréről, Grandpierre Emilről, Gyárfás Elemérről, *Paál Árpádról, *Sándor Józsefről) mára sem veszítették el dokumentumértéküket.

A ~ külsőleg is igyekezett vonzóvá tenni a lapot: portrét, ex librist, illusztrációt közölt szép számmal Hosszu Mártontól, Jeddy Sándortól, Kós Károlytól, Körösfői Kriesch Aladártól, Szopos Sándortól, Tóth Istvántól és másoktól. Egy majdani romániai magyar képeskönyv innen merítheti jó néhány nevezetes erdélyi kortárs egykorú arcképét.

Az első évfolyam végén, a karácsonyi számban a ~ körkérdéssel fordul az akkori erdélyi magyar irodalom ismert alakjaihoz: Mi az igazi magyar irodalom? (1920/7-8). A *Szentimrei Jenő által megfogalmazott kérdésfeltevésre 21-en válaszolnak, Bakóczi Károlytól Walter Gyuláig. A következő karácsonyi kérdést (Mit kell tennünk erdélyieknek 1922-ben? 1921/ 24-25) a közéleti személyiségeknek teszi fel a szerkesztőség. Válaszolnak rá Antalffy Andrétől Zágoni Istvánig 26-an, köztük Lucian Blaga, Emil Isac, Leonard Paukerow és Dominic Raţiu is. *Szentimrei Jenő a lap A műhelyből c. rovatában Transzilvanizmus az irodalomban címmel foglalja össze gondolatait (1921/9), hét évvel az *Erdélyi Helikon megindulása előtt.

Az olvasókkal való kapcsolatainak megerősítésére a ~ 1921-22-ben több vidéki irodalmi estet rendezett: Nagybányán, Marosvásárhelyen, Dicsőszentmártonban, Szatmárnémetiben, Nagykárolyban. Ugyancsak 1921-ben könyvsorozatot is indított útjára a Napkelet Könyvtár címmel, amelyben azonban mindössze egy kötet *jelent meg: *Bárd Oszkár Silvio lovag c. színműve (Kv. 1921). Folytatás nélkül maradt a lap megszűnése miatt egy másik kezdeményezése is: az 1922. május 1-i számhoz kottamellékletet csatoltak: Ady Endre Most pedig elnémulunk c. versét, Vadas László megzenésítésében.

Paál Árpád: És fölkél a nap. Napkelet 1920/1-3. *Szentimrei Jenő: Beszámoló a Napkelet első esztendejéről. Napkelet 1921/1214-1216. *Szentimrei Jenő: A nagy Napkeletről és a kicsi Vasárnapról. *Igaz Szó 1957/7. Szabó György: A kolozsvári Napkelet külföldi irodalmi anyaga. NyIrK 1965/1. Sőni Pál: Az *avantgarde két hazai folyóiratban. *Igaz Szó 1966/6.; újraközölve: Avantgarde-sugárzás. 1973. 16-23. Mózes Huba: A Napkelet antológiája. Bevezető tanulmánnyal és a lap repertóriumával (1985. Kézirat).

(M. H.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük