Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Veress Károly (Szováta, 1953. nov. 11.) – filozófiai szakíró, Orbán Gyöngyi férje. Középiskoláit a szovátai elméleti *líceumban végezte (1972), a BBTE Történelem–Filozó­fia Karán szerzett diplomát (1976), s ugyanott nyerte el a filozófiai tudományok doktora címet (1998).

1976–85 között Sepsiszentgyörgyön a Filológia–Történelem *Líceum, 1985-től a 2. sz. Ipari *Líceum, 1990-től a Mikes Kelemen *Líceum filozófiatanára; közben már 1992-től óraadó, 1993-tól főállású egyetemi oktató a BBTE Szisztematikus Filozófia Tanszékén, 1999-ig mint adjunktus, 2004-ig mint egyetemi docens, 2004-től egyetemi tanár. Közben 2000–2007 között a Partiumi Keresztyén Egyetemen, 2002–2008 között a Sapientia EMTE marosvásárhelyi Humántudományi Tanszékén társult oktató. 1998-tól az *Erdélyi Múzeum filozófiai és társadalomtudományi szakszerkesztője, ugyanettől az évtől a Kellék c. filozófiai szakfolyóirat tudományos testületének, 2002-től a Journal for Study of Religions and Ideologies c. internetes folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Számos filozófiai szakkönyv, tanulmány- és konferenciakötet, szöveggyűjtemény szerkesztője.

Első tanulmánya a *Korunkban jelent meg 1979-ben. Tanulmányait, esszéit, publicisztikai írásait *A Hét, Átmenetek, *Erdélyi Múzeum, Európai Idő, Fórum, Journal for Study of Religions and Ideologies, Kellék, Krónika, Magyar Kisebbség, Philo­biblon, StUBB, TETT, a budapesti Magyar Tudomány, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, valamint a *Világosság közölte. További tanulmányai a következő gyűjteményes kötetekben és szakkiadványokban jelentek meg: Kapuállító (Sepsiszentgyörgy 1980); Tény és való (Buk. 1989); A Hét Évkönyve (uo. 1989); Interdialog Füzetek (Csíkszereda 1993); Ész – Élet – Egzisztencia. V. A kartezia­nizmus négyszáz éve (Szeged 1996); ua. VI. Európai integráció – európai filozófia (uo. 1999); Demokrácia és patriotizmus az egységesülő Európában (Miskolc 1997); Filozófia az ezredfordulón (Bp. 2000); A közép-európai gondolat lehetőségei (Szeged–Kecskemét 2000); Böhm Károly és a „kolozsvári iskola” (Kv.–Szeged 2000); Európaiság. Politikai és morális kultúra (Bp. 2001); Párbeszédben a világ sorsával (Eger 2001); Dialógus és retorika (Kv. 2001); Romániai Magyar Évkönyv (Tv.–Kv. 2001); Az alkalmazott filozófia esélyei (Bp. 2002); Értelmezés és alkalmazás. Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai vizsgálódások (Kv. 2002); Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről (uo. 2002); Szempontok a filozófiai módszerprobléma vizsgálatához (uo. 2002); A filozófia alkalmazása – alkalmazott filozófia (uo. 2002); Filozófiai diskurzusok (Eger 2003); Az év esszéi (Bp. 2003); Filozófia és teológia a magyar eszmetörténetben (Miskolc 2003); Lábjegyzetek Platónhoz. 2–3. A bűn (Szeged 2004); ua. 4. A barátság (uo. 2005); ua. 5. A lelkiismeret (uo. 2006); ua. 6. A gyűlölet (uo. 2008); Értékválság–értékváltás (Bp. 2004); Pluralitás és kommunikáció (Kv. 2004); Arról, ami állítható… (uo. 2004); Megidézett reneszánsz (Miskolc 2006); A határok átjárhatóságáról (Kv. 2006); Sziget a szárazföldön (Nagyvárad 2006); Egyén, állam, közösség (Kv. 2007); Tanítható-e ma a filozófia? (uo. 2007); Az interkulturalitás filozófiai problémái (uo. 2007); Közösség és instabilitás (Bp. 2008); Kisebbség és liberalizmus (Kv. 2008); Az interkulturalitás – interdiszciplináris megközelítésben (uo. 2008).

Kötetei: Paradox (tudat)állapotok (Kv. 1996 = Ariadné Könyvek); A nemzedékváltás szerepe a kultúrában (uo. 1999); Bevezetés a szemiotikába (uo. 1999); Filozófiai szemiotika (uo. 1999); Kisebbségi létproblémák (uo. 2000 = Ariadné Könyvek); Egy létparadoxon színe és visszája. Hermeneutikai kísérlet a „nem lehet”-probléma megnyitására (uo. 2003 = Pro Philosophia Műhely); Az értelem értelméről (Mv. 2003); A megértés csodájáról (uo. 2006); A határok átjárhatóságáról (társszerző Gál László, Kv. 2006); Az inter­kulturalitás filozófiai problémája (társszerző Szigeti Attila, uo. 2007); Bevezetés a hermeneutikába (uo. 2007); A kommunikáció herme­neutikája (uo. 2008); A kultúra her­meneutikája (uo. 2008).

Társfordítója a *líceumokban használatos Filozófia tankönyvnek (Buk. 1994, Kv. 2003).

Románul megjelent műve: Fiinţa generaţională şi destinul culturii (Kv. 2003).

Gagyi József: Látszat és való. *A Hét 1990/13. – Fehér Márta: Tény és való. Buksz 1990. szept. 324–329. – A Kellék interjúja a magyar filozófia létéről és lehetőségéről (többek között V. K.-lyal). Kellék 1996/4–5. 33–40. – V. Király István: Paradox tudatállapotok és a paradoxonok tudata. *Korunk 1996/12. 124–125. – Palkó Mária: Paradox (tudat)állapotok. *Látó 1997/3. 103–105. – Cs. Gyímesi Éva: Értelmiségi önreflexiók. In: Colloquium Transsylvanicum. Mv. 1998. 110–124. – Zágoni Balázs: Paradox (tudat)állapotok. Kellék 1998/11–12. 223–224. – Kálmán Ungvári Kinga: A nemzedékváltásról – interdiszciplináris megközelítésben. *Erdélyi Múzeum 1999/3–4. 289–290. – Demeter Attila: A jeltudomány határhelyzetben. *Erdélyi Múzeum 2000/1–2. 115; uő: Szempontok a filozófiai módszerprobléma vizsgálatához. Kellék 2003/23. 117–120. – Perecz László: Üres-e a kamra? Körkérdés a magyar filozófiai hagyományról. Magyar Tudomány 2000/8. 1024–1026. – Bakk Miklós: A leváltatlan nemzedék hagyatéka. Krónika 2000. szept. 9–10. – Nagy Erika: Kisebbségi létproblémák. LélekJelenLét 2000/4. 71–72. – Angi István: Hányadán állunk önnön létünkkel? *Korunk 2001/1. 110–116. – Ungvári Zrínyi Imre: Létproblémáink filozófiája. *Erdélyi Múzeum 2001/1–2. 183–184. – Kerekes Erzsébet: A filozófiai módszerprobléma aktualitása. *Erdélyi Múzeum 2002/3–4. 168–169; uő: Alkalmazott filozófiai, hermeneutikai kísérlet a kisebbségi létparadoxon megvilágítására. *Erdélyi Múzeum 2004/3–4. 168–170. – Demeter Attila: Szempontok a filozófiai módszerprobléma vizsgálatához. Kellék 2003/23. 117–120. – Dávid István: Egy létparadoxon színe és visszája. Kellék 2003/23. 130–133. – Veress Zoltán: Lenni vagy kisebbségnek lenni? Kellék 2003/23. 134–137. – Rigán Lóránd: Az értelem értelméről. Kellék 2003/23. 144–148. – Neményi Ágnes: Interjúk (többek között Veress Károllyal). In: Erdélyi egyetem. Kv. 2004. 101–113. – Kerekes Erzsébet:– Losoncz Alpár: A kisebbségi lét paradox természetéről. Híd (Újvidék) 2005/3. 91–98. – Köllő Annamária: Én és te, közös és más. *Erdélyi Múzeum 2005/1–2. 155. – Rádui Elemér Szabolcs: „Philosophischen praxis” avagy alkalmazott filozófia. *Erdélyi Múzeum 2005/1–2. 156. – Aczél Dóra: Határhelyzetek avagy a filozófia mindennapjai. Eristikon 2007/2. – Márton Éva: V. K.: Bevezetés a hermeneutikába. Eristikon 2008/1. – *Nagy Dénes Zsolt: Tanítható-e ma a filozófia? Eristikon 2008/1.

(Fi. L.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük