Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Emődi András (Nagyvárad, 1970. aug. 18.) – tanár, könyvtáros, levéltáros. Középiskolát szülővárosában végzett, majd az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola történelem–földrajz, valamint a BBTE földrajz szakának hallgatója 1992 és 2000 között. 1998 óta könyvtárosként és levéltárosként dolgozik a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Műemlékkönyvtárában, majd a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Levéltárában.

Tucatnyi önálló kötete és forrásközleménye, mintegy 35 tanulmánya, 13 szerkesztett és társszerkesztett, gondozott kötete jelent meg hazai és magyarországi kiadóknál (Országos Széchényi Könyvtár, Szegedi Tudományegyetem, Akadémiai Kiadó, Nagyváradi és Szatmári Római Katolikus Püspökség, Varadinum Script, Partiumi Keresztény Egyetem, Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltár), tudományos folyóiratokban (Magyar Könyvszemle, Erdélyi Múzeum, Historia Scientiarum, Erdészettörténeti Közlemények, Kaleidoscope, Új Nézőpont stb.) és tanulmánykötetekben, melyek többnyire Nagyvárad és Bihar megye tágabb értelemben vett művelődéstörténetének egy-egy szeletével foglalkoznak. Könyvtár-, nyomda-, térképészet-, egyház- és helytörténeti témák mellett erdészet- és gyógyszerészettörténeti kutatásokkal is foglalkozott, újabban a partiumi régió régi templomi toronyóráinak történetét tárja fel.

 

Tagság: EME, Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete, Romániai Egyházi Levéltárosok Egyesülete, Szegedi Olvasmánytörténeti Munkaközösség

 

Díjak, elismerések: Szacsvay Imre-díj (2005); Mikó Imre emlékérem (EME, 2009); EMKE – Monoki István-díj (2013)

 

 

Munkái

Önálló kötetek

A nagyváradi székeskáptalan könyvtára a XVIII. században (Bp.–Szeged, 2002); A nagyváradi szemináriumi nyomda 1745–1804. (Nv., 2004); A nagyváradi római katolikus egyházmegyei könyvtár régi állománya I. (Ősnyomtatványok, XVI. sz. nyomtatványok, RMK. Bp.–Nv., 2005); Kapucinusok és könyvtáruk Nagyváradon a 18. században (Nv.–Bp., 2006); Bihar megyei kéziratos térképek 1754–1888. (Nv., 2007); A nagyváradi római katolikus egyházmegyei könyvtár régi állománya II. (XVII. sz. nyomtatványok. Bp.–Nv., 2008); A szatmári római katolikus egyházmegye műemlékkönyvtárának régi állománya (Nv., 2010); Nagyvárad város lakossága és archontológiája a 18. században 1713–1785. (Nv., 2010); Nagyváradi könyvkötészeti emlékek a 18. század második feléből (Nv., 2011); A nagyváradi egyházmegye alsópapságának könyvkultúrája a korai újkor végén (Bp.–Szeged–Nv., 2014); Régi templomi toronyórák Biharban és környékén (Kv.–Nv., 2018)

 

Gyűjteményes kötetekben

A magyarszentbenedeki unitárius templom és festett mennyezete (Keresztény Magvető 1997/2, Kv.); Kísérlet a nagyváradi r. kat. egyházmegyei könyvtár rehabilitálására (Erdélyi Múzeum 2002/1-2, Kv.); Nagyváradi katolikus könyvgyűjtemények a 18. században, különös tekintettel a székeskáptalan könyvtárára (Magyar Könyvszemle 2003/4, Bp.); A pálos rend tövisi kolostorának könyvtára a 18. században. In Könyves Műveltség Erdélyben (Mvh., Mentor, 2006); A Corvina-könyvtár kutatástörténetének ismeretlen forrásai a nagyváradi egyházmegyei levéltárban (Magyar Könyvszemle 2006/3, Bp.); Martinus Weigmann peregrinációs albuma 1598–1621 (Acta Papensia 2007/1-2, Pápa); Vételi ajánlatok a nagyváradi szemináriumi nyomdára 1786 után. In Summa. Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. Piliscsaba, Pázmány Irodalmi Műhely 7, 2007); A XVIII. századi erdélyi és partiumi pálos rendi könyvtárak fennmaradt kötetei és könyvjegyzékei. In Decus Solitudinis. Pálos évszázadok. Budapest, Szent István Társulat, 2007); Újabb adatok a nagyváradi szemináriumi nyomda történetéhez (Erdélyi Múzeum 2008/1); A váradi egyházmegye 18. századi alumnusainak, papnövendékeinek és bölcsészhallgatóinak névtára. In Uő. (szerk.): Miscellanea Historica Varadinensia I. (Nv., 2009); Csáky Miklós nagyváradi püspök papírmalom alapítási kísérlete 1743–1745-ben. In Bányai Réka–Spielmann Sebestyén Mihály (szerk.): Könyvek által a világ… (Mvh., 2009); A váradi és a szatmári római katolikus püspökségek régi könyvállományainak összegyűjtése, rendezése és feldolgozása (1998–2008). In Bernád Rita (szerk.): Egyházi gyűjtemények szolgálatában. A gyulafehérvári millenniumi konferencia tanulmánykötete (Kv., 2010); Kötetek Ipolyi Arnold könyvtárából. In Stemler Ágnes–Varga Bernadett (szerk.): „…mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc…” Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére (Bp., 2010); Nagyváradi könyves kalászat. In Simon Melinda–Perger Péter (szerk.): Crescit eundo. Tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára (Bp., 2011); Gyöngyösi ferences könyvek XVI. századi possessorai a szatmári római katolikus püspökség egyházmegyei műemlékkönyvtárából. In Medgyesy S. Norbert–Ötvös István–Őze Sándor (szerk.): 800 éves a Ferences Rend. Tanulmányok a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről (Bp.–Piliscsaba, 2012); Patachich Ádám nagyváradi könyvtárának történetéhez. In Czibula Katalin–Demeter Júlia–Pintér Márta Zsuzsanna (szerk.): Szín – játék – költészet. Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére (Bp.–Nv., 2013); Egy elfeledett felvilágosodás kori nagyváradi tudóskönyvtár. Rier Ferenc Xavér (1722–1776) matematikai, természettudományos, hadtudományi és természetbölcseleti tárgyú kötetei. In: Emődi András (szerk.): Miscellanea Historica Varadinensia IV. Tanulmányok Nagyvárad-Újváros megalapításának 300. évfordulója alkalmából (1714–2014) (Nv., 2014); …Gróff Kevenhiller Feökamarás Úr Komornyikjának, hogy az Personalis Audientiának meg nyerésében való cooperatióját ajánlotta, hogy annál jobban serénkedgyen benne adtam Titulo Discretionis egy Kemény Tallért… Nagyvárad 18. századi szabadságküzdelmeinek költségei. In Egyed Emese–Bogdándi Zsolt–Weisz Attila (szerk.): Certamen II. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában (Kv., 2015); Váradolaszi és Szőllős református egyházi felszereléseinek bujdosása a 18. században. In Dáné Veronka–Lupescuné Makó Mária–Sipos Gábor (szerk.): Testimonio litterarum. Tanulmányok Jakó Zsigmond tiszteletére (Kv., 2016); A Schola Rivulina Nagybányán fennmaradt köteteiről. In MONOKgraphia. Tanulmányok Monok István 60. születésnapjára (Bp., 2016); A katolikus papnevelde (szeminárium) nyomdájának hat évtizede (1740)/1744–1804. In Boka László–Emődi András (szerk.): Tipográfia régtől fogva. A nagyváradi nyomdászat 450 éves története (Bp., 2016);

Kálvin Institutiojának Váradon őrzött, a 16. században nyomtatott példányai. Református Kalendárium. Nagyvárad, 2009. 46–48.; Tíz, Zece, Zichy… A Tízfalusi-határ nevének eredetéről és a kistájrészlet legkorábbi térképéről. Várad 2016/5. 67–70.

 

Szerkesztés

Miscellanea Historica Varadinensia I. Tanulmányok Nagyvárad újkori történetéből (Nv., 2009); Dráma–Múlt, Színház–Jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből (szerk. Czibula Katalinnal, János-Szatmári Szabolccsal. Kv.–Nv., 2009); Magyar Árpád – Zvara Edina: A Kaplonyi Ferences Rendház Könyvtárának régi állománya (lekt. Bp., 2009);  Út a vértanúsághoz. Bogdánffy Szilárd emlékkötet I–II. (Nv., 2011); Miscellanea Historica Varadinensia IV. Tanulmányok Nagyvárad-Újváros megalapításának 300. évfordulója alkalmából (1714–2014) (Nv., 2014); Kurta József: A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Könyvtárának régi állománya. I. Az 1601 előtti, nem magyar nyelvű, külföldi nyomtatványok katalógusa (lekt. Kv., 2015);  Tipográfia régtől fogva. A nagyváradi nyomdászat 450 éves története (Bp., 2016); Tiszántúli református lelkész-önéletrajzok 1942–1944. I-II. (Szerk. Szabadi Istvánnal, közrem., mutatók. Debrecen–Nv., 2016); A Békés-Bánáti, Bihari, Érmelléki és Nagybányai Református Egyházmegyék vagyon-összeírási jegyzőkönyvei 1809. (szerk. Szabadi Istvánnal. Debrecen, 2016); A Máramarosi és Szabolcsi Református Egyházmegyék vagyon-összeírási jegyzőkönyvei 1809. (szerk. Szabadi Istvánnal. Debrecen, 2017); Az Érmelléki Traktus egyházközségeinek 1823–1826 között összeállított históriája (közread., mutatók. Debrecen, 2018); Az Alsószabolcs-Hajdúvidéki, Debreceni és Nagykunsági Református Egyházmegyék vagyon-összeírási jegyzőkönyvei 1809. (szerk. Szabadi Istvánnal. Debrecen, 2019); Szögi László – Varga Júlia: A nagyváradi felsőoktatás intézményeinek hallgatói 1740–1852. (Bp., 2019)

Sorozatszerkesztés: Miscellanea Historica Varadinensia (Nv., I. 2009, II. 2010, III. 2012, IV. 2014)

 

Gondozott (reprint, facsimile) kötetek

Schematismus Historicus Venerabilis Cleri Dioecesis Magno-Varadinensis Latinorum … MDCCCXCVI. Nagyvárad, 1896. (Hasonmás: Nv., 2010); A nagyváradi székesegyház alapkőletételekor (1752) és szentelésekor (1780) elhangzott és nyomtatásban megjelent ünnepi beszédeknek hasonmás kiadása (Nv., 2010); Bagossy Bertalan [et al.]: Az erdélyi katholicizmus multja és jelene. Dicsőszentmárton, 1925. (Hasonmás: Nv., 2011); Új teremtett állat… Keresztesi József nagyváradi református lelkipásztor… 1784. január első napján elmondott… prédikációjának hasonmás kiadása (Nv., 2014)

 

Térképek

Katolikus (püspöki, káptalani, szemináriumi, nagy- és kisprépostsági) birtokok Bihar megyében a 18. század második és a 19. század első felében. A Bihar megyei kéziratos térképek 1754–1888 c. kötet (2007) melléklete; A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Térképe / Mappa Dioecesis Magno-Varadinensis Latinorum, 2009.; A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Térképe 2017.

 

Jelentősebb kiállítások

  • A Nagyváradi Szemináriumi Nyomda 1745–1804. Helyszín: Nagyvárad, Római Katolikus Székesegyház galériája. Megnyitó: 2004.
  • Bogdánffy Szilárd emlékkiállítás. Helyszín: Nagyvárad, Római Katolikus Püspöki Palota (majd vándorkiállítás) (Lakatos Attilával közösen). Megnyitó: 2010. 10. 27.
  • Nagyváradi könyvkötészeti emlékek a 18. század második feléből. Helyszín: Nagyvárad, Római Katolikus Püspöki Palota. Megnyitó: 2011. 11. 08.
  • A vízszabályozás Bihar megyei története, természeti értékek az Érmelléken – állandó kiállítás (helytörténet) – HURO/0802/120 sz. pályázat. Helyszín: Ottomány (Bihar m.) – Komáromi kúria. Megnyitó: 2013. 06. 28
  • A Református Egyház Nagyváradon c. állandó történeti kiállítás. Helyszín: Nagyváradi Vár – Fejedelmi Palota. Megnyitó: 2016. 10. 31.
  • Régi templomi toronyórák Biharban c. állandó kiállítás és az újvárosi templom restaurált toronyórája. Helyszín: Nagyvárad-Újvárosi Református Templom karzata. Megnyitó: 2018. 05. 13.

 

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük