Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Gábor Csilla (Kolozsvár, 1963. júl. 6. – ) – irodalomtörténész, egyetemi tanár. Középiskolai tanulmányait Kolozsváron, a 3-as számú Matematika-Fizika Líceumban (ma Báthory István Elméleti Líceum) végezte 1982-ben. 1986-ban diplomát szerzett a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar–angol szakon, majd elvégezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Budapest) Római Katolikus Teológia Karának teológia–tanárképző szakát 1994-ben. 1999-ben summa cum laude minősítéssel doktorált a Kossuth Lajos Tudományegyetemen Debrecenben; témavezetője dr. Bitskey István egyetemi tanár.

1986–89 között a Szúnyogszegi Általános Iskolában, 1989–90 között a Magyarszováti Általános Iskolában tanít. 1990–92-ben szerkesztő a Családi Tükörnél (Kolozsvár), közben 1991-92-ben Budapesten angoltanár. 1992-től a kolozsvári BBTE tanársegédje, 1994-től adjunktus, 2002-től docens, 2004-től dékánhelyettes, 2005-től egyetemi tanár.

 

Képzések: Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest, 1990–91. posztgraduális képzés); Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen, doktori képzés, 1993–96.)

Ösztöndíjak: Kemény Zsigmond-ösztöndíj (Budapest, 1990. november – 1991. június); doktori ösztöndíj (Debrecen, 1993–96.), CEEPUS ösztöndíjak (Szeged, 1998. november; Budapest, 1999. január, 2000. március, 2001. február, 2003. február); Domus Hungarica Artium et Scientiarum ösztöndíjak (Debrecen, 1999. június, 2001. szeptember; Budapest, 2002. március, 2004. november); Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst ösztöndíj (Wolfenbüttel, 2002. szeptember–november); Bolyai János Kutatói Ösztöndíj (2007. szeptember – 2008. augusztus); Deutscher Akademischer Austausch-Dienst (Tübingen, 2010. augusztus–szeptember); román–magyar államközi ösztöndíj (Budapest, 2012. szeptember – 2013. április).

Kutatási terület: kora újkori magyar irodalomtörténet, európai és magyar homiletikai és áhítati irodalom, történeti retorika

Oktatott tárgyak: régi magyar irodalom, devóciós irodalom (opcionális előadás és szeminárium), hagiográfia és himnológia, textológia, klasszikus retorikák, különgyűjtemények

 

Válogatott munkái

Önálló kötetei

Magyar krónikák és legendák (Kv., 1996., 2000.); Régi magyar versek (Kv., 1998.); Káldi György prédikációi: Források, teológia, retorika (Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001.); Religió és retorika. Tanulmányok a középkori, reneszánsz, barokk irodalomról (Kv., Komp–Press, 2002.);

 

Idegen nyelven

Doctrine – Virtue – Memory: Seventeenth-century Hungarian Devotional Literature in European Context (Kv., Egyetemi Kiadó, 2007.);

 

Társszerzővel kiadott kötet

Olvass, gondolkozz, értelmezz! Felkészítő érettségizőknek és felvételizőknek magyar irodalomból (Berszán Istvánnal és Orbán Gyöngyivel. Kv., Studium, 1997.);

 

Tanulmányok

Jan Neruda: Történetek a régi PrágábólNeruda változatai (szerk. Dávid Gyula. Buk., Kriterion, Pro Ruralis Egyesület, 1989.); Káldi György latin forrásai. In: Jankovits László, Kecskeméti Gábor (szerk.): Neolatin irodalom Európában és Magyarországon. Pécs, Janus Pannonius Tudományegyetem, 1996. 145–152.); Szent Ignác-i lelkiség, barokk világkép Káldi György prédikációiban. In: Jankovics József, Monok István, Nyerges Judit, Sárközy Péter (szerk.): A magyar művelődés és a kereszténység. La civiltá ungherese e il cristianesimo. I–III. kötet: A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai [Atti del IV Congresso Internazionale di Studi Ungheresi]. Bp., 1998. 679–688.); Káldi György prédikációi: kötetkompozíció, műfaji és retorikai kérdések. In: Hargittay Emil (szerk.): Pázmány Péter és kora (Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2001. 342–350.); Tanítás, gyönyörködtetés, megindítás: világszemlélet és retorika. In: Orbán Gyöngyi (szerk.): Dialógus és retorika: a III. Hermész táborban elhangzott előadások Torockó, 1999. augusztus 25–27. (Kv., Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), 2001. 46–52.); A klasszikus retorika néhány alapgondolata. In: Orbán Gyöngyi (szerk.): Dialógus és retorika: a III. Hermész táborban elhangzott előadások Torockó, 1999. augusztus 25–27. (Kv., Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), 2001. 38–45.); Elmélkedés – interkonfesszionális átjárás – nyelvi program. Három XVII. századi példa In: Szerk.: Bitskey István, Oláh Szabolcs: Religio, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban (Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004. 384–400.); Fordítás és nyelvteremtés a XVII. század irodalmi gyakorlatában. In: Magyarul megszólaló tudomány. Apáczai enciklopédiájának ösztönzése és példája a magyar tudományos nyelv és stílus megteremtésében (szerk. Péntek János. Bp., Lucidus, 2004, 21–29.); Luis de Granada az imádságról és az elmélkedésről. In: Labor omnia vincit. Tanulmányok Tüskés Gábor 50. születésnapjára (szerk. Bretz Annamária et alii. Bp., 2005, 22–24.); Emlékezés és felejtés, devóció és konfesszió. In: szerk.: Balázs Mihály Gábor Csilla: Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban. A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszéke által szervezett nemzetközi konferencia előadásai (Kv., Egyetemi Kiadó, 2007. 233–246.); Spiritualität, Literatur, Theologie – Versuch einer interdisziplinären Annäherung (Studia Universitatis Babeş–Bolyai: Theologia Catholica Latina, 2007, 25–38.); Sacrul şi frumosul în evul mediu – o abordare interdisciplinară (Tabor, 2008/1, 45–54.); Kegyesség és (inter)konfesszi In: Medgyesi Pál reivivus: Tanulmányok a 17. századi puritanizmusról (szerk. Fazakas Gergely Tamás, Győri L. János. Debrecen, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 2008, 85–94.); A szőnyeg színe és fonákja: fordítói elvek és gyakorlatok a régi magyar irodalomban (Literatura, 2009/1, 44–54.); Meditation: Text – Practice – Occurrence, in Orientation in the Occurrence (szerk. Berszán István. Kv., Komp-Press, 2009, 41–51.); A történet kerete, a keret története: változatok Ponciánusra. In: Erdély reneszánsza I–II. (szerk. Gábor Csilla, Luffy Katalin, Sipos Gábor. (Kv., Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2009, I. 147–160.); Teológia és poézis: Aquinói Tamás, a trubadúr. In: A fordítás kultúrája – szövegek és gyakorlatok (szerk. Gábor Csilla, Korondi Ágnes. Kv., Verbum – Láthatatlan Kollégium, 2010, II. 183–198.); The Frame of the Story, the Story of the Frame (Philobiblon XV, 2010, 176–193.); A szőnyeg színe és fonákja: fordítói elvek és gyakorlatok a régi magyar irodalomban. In:Szó és betű szerint a világ (szerk. Jeney Éva. Bp., Balassi Kiadó, 2010, 55–68.); A (majdani) püspök püspökökről: Illyés András legendáriumának püspök-életrajzai. In: Minden kegyelem! A 65 éves Jakubinyi György érsek köszöntése (szerk. Marton József, Oláh Zoltán. Bp.–Kv., Szent István Társulat–Verbum, 2011, 408–416.); Jezsuita családtagok: nagyszombati Káldi Márton és György. In: Eruditio, virtus et constantia: Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére (szerk. Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya. Debrecen, Egyetemi Kiadó, 2011, 95–102.); Az alter Orpheus himnuszai a Szent Keresztről. In: Újrateremtett világok. Írások Cs. Gyimesi Éva emlékére (szerk. Balogh F. András, Berszán István, Gábor Csilla. Bp., Argumentum, 2011, 24–31.); Elmélet a gyakorlatban: Pázmány prédikációja az elmélkedésről és az imádságról. In: Pázmány nyomában. Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére (szerk. Ajkay Alinka, Bajki Rita. Vác, Mondat Kft, 2013, 171–176.); Kitalált szent, valós kultusz (Remete Szent Pál)? Szövegek tanúságai. In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban (szerk. Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Luffy Katalin, Tóth Zsombor, Balogh F. András. Kv., Egyetemi Műhely, 2013, 282–295.); Misztika, struktúra, szöveghasználat – egy 17. századi Szent Ignác-kommentár példája. In: Misztika a 16–18. századi Magyarországon (szerk. Bogár Judit. Piliscsaba, PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, 2013, 127–135.); Trient után – bibliafordítás, bibliafilológia, lelkiségi hagyományok. In: Fejezetek a kora modern esztétikai gondolkodás történetéből (1450–1650) (szerk. Horkay Hörcher Ferenc. Bp., L’Harmattan, 2013, 173–183.); Hol található az igaz egyház? In: Egyed Emese, Bogdándi Zsolt, Weisz Attila (szerk.): Certamen II. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában (Kv., Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), 2015. 127–148.); Katolikus–protestáns hitviták anyanyelven a 16. század derekán: témák, érvek, nyelvi kísérletek. In: Varga Szabolcs, Vértesi Lázár (szerk.): Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században (Pécs, Pécsi Hittudományi Főiskola Pécsi Egyháztörténeti Intézet, 2017. 373–392.); Keresztény tökéletesség és lelki képességek. In: Bajáki Rita et al. (szerk.): Lelkiség és irodalom: Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére (Bp. MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2017. 160–164.);

 

Idővallató (Kozma Mária: Idővallató. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1983.). Korunk, Kv. 1984. 43/12. 952-953.; Évfordulók évadja – Kalevala. Művelődés, Kv., 1985. 38/10. 39-40.; Irodalmon innen – és túl: Gondolatok a lektűrről P. Lengyel József munkái ürügyén. Korunk,  Kv., 1985. 44/3. 261-263.; Kettős arckép (Boccaccio – Dante) (Boccaccio: Dante élete. Fordította Füsi József. Bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Oláh Tibor. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1986.). Korunk, Kv., 1987. 46/2. 152-154.; Fikció és/vagy valóság az irodalomban?

Echinox 1987. 19/6-7. 18-19.; Hervai Katalin grafikai világa. Korunk, Kv. 1987. 46/11. 917-918.; A rím és a havas költője: Száz éve született Áprily Lajos. Brassói Lapok 1987. 24/42. 4-7.;  A magyar irodalmi gondolkodás 17. századi kezdetei. NyIRK 1987. XXXI/1. 3–10.; Szolgálattevő újságírás. Brassói Lapok 1988. 20/44. 6-7.; Dsida Jenő: Nem így kellene. Brassói Lapok 1988. 25/48. 4.; A közíró Tamási. Brassói Lapok 1988. 25/50. 4–6.; Jegyzetlapok a peregrinációs irodalomról. Korunk, Kv. 1988. XLVII/10. 793–796.; Tüskevárak csendje. Korunk,  Kv. 1989. 48/6. 473–476.; Mozart és Salieri (avagy a zsenialitás és a középszerűség eldönthetetlen párviadala). Korunk, Kv. 1989. XLVIII/9. 713–715.; Tanár a világ végén és azon innen: Levél Erdélyől – Erdélybe. Köznevelés 1990. 43/11. 16-17.; Iskolahelyzet térben és időben. Korunk, Kv. 1990. 1/9. 1219–1221.; Ékesen szólás és művészi szépség az erkölcs szolgálatában: Gondolatok a 17. sz. prédikációirodalmáról Káldi György beszédeinek tükrében. Korunk, Kv. 1993. 4/9. 112–115.; Káldi György exemplumai.

Studia Litteraria 1994. XXXII. 145-156.; Káldi György prédikációi és a Szent Ignác-i lelkiség. Távlatok. A magyar jezsuiták folyóirata 1995. 23/3-4. 19–41.; Új vallási jelenségek: megújulási mozgalmak, szekták, valláspotlékok. Korunk, Kv. 1997, 8/10. 65–69.; Idézetek prózapoétikája, Hungarológia 11. 19–41.; Káldi György prédikációtípusai. Studia Litteraria 1998. XXXVI. 84–97.; Az „utilitas” szempontjának értelmezéséről a 17. század magyar irodalmában. Erdélyi Múzeum 1998. LX/1-2. 85–88.; A meditáció a hitgyakorlásban és az irodalomban. Studia Universitatis Babes-Bolyai Theologia Catholica Latina 2000. I. 135–143.; Esszék a korszerű irodalomtanítás köréből. Korunk, Kv. 2001. 3/4. 103-104.; Tudományos elméből írt tudós szövegek: Retorikai hagyományok és a reneszánsz kor magyar irodalma. Legkisebb közös többszörös. A kolozsvári Láthatatlan Kollégium elméleti folyóirata, 2001. III/5. 2–9.; Hit, hitel, bizodalom – mozaikkockák az alteritás tanúságaiból. Korunk, 2012/1, 13–18.; The Seven Sages as Reading for Edification. Philobiblon 2016. 21/2. 15–34.; Spiritual Ways, Spiritual Faculties. Religion And Theology 2016. 23/1-2. 128–147.;

 

Szerkesztés

Jancsik Pál (szerk.): Pöngését koboznak gyakran ha te hallod: Versszerzés Bocskaitól Rákócziig (vál. Kv., Dacia, 1998.); Keresztyéni felelet: Hitviták a 16–17. században (vál., szöveggondozás, előszó, jegyzetek. Kv., Polis, 2013.); Magyar Magyar krónikák és legendák (s.a.r., előszó, jegyzetek. Kv., Polis, 2013.); Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban (szerk. másokkal: Korondi Ágnes, Luffy Katalin, Tóth Zsombor, Balogh F. András. Kv., Egyetemi Műhely, 2013.)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük