Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

Keszeg Vilmos (Detrehemtelep, 1957. ápr. 24.) – néprajzkutató, egyetemi tanár. Érettségi oklevelét Tordán, a Mihai Viteazul Elméleti Líceumban szerezte 1976-ban, 1981-ben végzett a Babeş–Bolyai Tudományegyetem magyar–francia szakán. 1981–1990 között irodalomtanár Tordán. 1995-ben megszerzi a filológia tudományok doktora címet. A rendszerváltástól kezdődően a BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékének oktatója: ’97-ig adjunktus, 2001-ig docens, 2001-től egyetemi tanár; 2003–2015 között tanszékvezető. 1994 óta vendégtanárként is előadott hazai és magyarországi egyetemeken: Debrecen, 1994, 1996, 2001, 2003, 2005; Miskolc, 1995, 2000, 2003, 2006; Bukarest, 1996; Pécs, 2002, 2007; Budapest, 2008.

Kutatási területe a magyar hiedelemvilág, kortárs mitológiák, narratológia, biografikus beszédmód, népi írásbeliség. Egyetemi oktatói tevékenysége alatt a folklorisztika, antropológia körébe tartozó tárgyakat oktat alapképzésben, a mesterképzőn a kultúrakutatásnak elmélete, módszertana és története, valamint a szöveg antropológiája, a doktorképzésben a textológia tárgyakat oktatja. 2003 óta doktorátusvezető.

1984-től írásai jelentek meg többek között a Korunk, Cimbora, Erdélyi Gazda, Irodalmi Jelen, Igazság, Szabadság, Helikon, Erdélyi Múzeum, Aranyosszék, Etnographia, Echinox lapokban és folyóiratokban.

 

Tanulmányi utak: 1992 – Tempus JEP 2728-91 Université Libre de Bruxelles, Institut de Sociologie

Tudományos szaktestületi tagság: EURETHNO, FER-EURETHNO du Conseil de l’Europe, (Montpellier, 1996–); MTA köztestületének tagja (Budapest, 2000–); Magyar Néprajzi Társaság (Budapest, 2003–); Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár, 1990֪–, szakosztályi elnök 2002–); Kriza János Néprajzi Társaság (1990-); Professzorok Háza, Tehetségápolók Baráti Köre (2004–); Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (International Association for Hungarian Studies, Budapest, 2005–); Kolozsvári Akadémiai Bizottság (Kolozsvár, 2007–)

Díjak: 2004 Diploma de merit, UBB; 2006 Diploma de merit pentru contribuţia la dezvoltarea Universităţii Babeş–Bolyai, UBB; 2008 MTA Arany János Díj a Tudományos Kutatásért; 2008 Premiul Excelenţei Ştiinţifice, UBB

 

Kiállítás

Az írás képei. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1999. november–december.

 

Munkái

Önálló kötetei

A folklór határán (Buk., 1991);Kelt levelem… Egy mezőségi parasztasszony levelezése (Debrecen, 1996); Jóslások a Mezőségen. Etnomantikai elemzés (Ssztgy., 1997); Mezőségi hiedelmek (Mvh., 1999); Homo narrans. Emberek, történetek és kontextusok (Kv., 2002); Aranyosszék népköltészete. Népi szövegek, kontextusok. Monográfia (Mvh., 2004); Egy Hir adás a’ Késő Maradékhoz. 17–20. századi erdélyi toronygombiratok (Mvh., 2006); Mezőségi hiedelmek (Mvh., 2006); Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség (Kv., 2008); A történetmondás antropológiája (Kv., 2011)

 

Társszerzőkkel kiadott kötet

Detrehemtelep. Adatok Detrehemtelep történetéhez (Torda, 2004)

 

Egyetemi jegyzet

Magyar népi kultúra. Szöveggyűjtemény (Kv., 1991; 2008); Magyar népi kultúra. Tankönyv (Kv., 2001; újrakiad. 2008)

 

Tankönyv

Az írás a populáris kultúrában. In Csoma Zs.–Viga Gy. (szerk.): Európából Európába. Néprajzi Látóhatár (Bp., 1997)

 

Gyűjteményes kötetekben – válogatott lista

A mezőségi Detrehemtelep népi gyógyászata. In Faragó József – Kós Károly (szerk.): Népismereti Dolgozatok (Buk., 1981. 97–117.); Nemszóbeli kommunikáció a mezőségi Detrehemtelepen. In Faragó József – Kós Károly (szerk.): Népismereti Dolgozatok. (Buk., 1983. 133–170.); A népi kultúra megközelítése – belemagyarázás és értelmezés. Echinox. 1981/1-3. Újraközölve: Bábel tornyán. Válogatás az Echinox munkatársainak írásaiból (Buk., 1983. 202–216.); Identitásváltás. Megjegyzések a periferikus tudás entrópia-módosulásához. In Nemzetiség – identitás. A IV. nemzetközi nemzetiségkutató konferencia előadásai (Békéscsaba–Debrecen, 1991. 259–263.); A kincs hiedelemköre a Mezőségen. In Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve. 1. (Kv., 1992. 199–218.); A piritisták. A hiedelmek fejlődésének egy esete. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 2. 1994. Kv. 155–167.; Egy hiedelemkör sorsa. A garabonciás egy mezőségi falu hiedelemkészletében. In Liszka József (szerk.): Néprajzi Tanulmányok. 14. 1993/201. (Révkomárom, 1993); Szövegerózió az alkalmi költészetben. In Ördög Gyárfás Lajos (szerk.): Egyház és anyanyelv Sepsiszentgyörgy (1994. 21–26.); A román mitológia hatása a mezőségi magyar hiedelemrendszerre. In Katona J. – Viga Gyula (szerk.): Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei (Miskolc, 1996. 145–153.); Emlékek az aranyosszéki farsangról. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve. 4. Kv. 1996. 233–237.; Vallásos téma az aranyosszéki emlékverses füzetekben. In Lackovits Emőke (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében. II. (Veszprém–Debrecen, 1997. 419–425.); Írott szövegek, szövegtárgyak egy személy életterében. In Péntek J. (szerk.): Szöveg és stílus (Kv., 1997. 241–245.); Balázs Ferenc Aranyosszék emlékezetében. In Balázs Ferenc Emlékkönyv (Kv., 1997. 25–34.); A változó mese. In Buzogány D. (szerk.): Táborvezetők könyve (Kv., 1997. 64–74.); Rytual odnajdywania zlodzieja. In Piotrovski, M.: Poza praca. Lodz (Lengyelország) 1998. 107–113.; A béka a hiedelmekben. In Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 6. Kv., 1998. 97–116.; Állatok a mezőségi hiedelemrendszerben. In Füvessy Anikó (szerk.): Állatábrázolás a magyar néphagyományban (Debrecen, 1998. 266–280.); Etnicitate – „text in text”. In Pozsony F. – R. Anghel (szerk.): Modele de convieţuire în Ardeal (Kv., 1999. 71–78.); Az írás a populáris kultúrában. In Csoma Zs. – Viga Gy. (szerk.): Európából Európába (Bp.–Debrecen, 1997. 45–52.); A hiedelemmondák morfológiai elemzésének néhány tanulsága. In Benedek K. – Csonka Takács E. (szerk.): Démonikus és szakrális világok határán. Mentalitástörténeti tanulmányok (Bp., 1999. 295–310.); Ajánlás. In Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 7. Kolozsvár. 1999. 7–16.; Nők a nemiségen innen és túl. In Küllős I. (szerk.): Hagyományos női szerepek. Nők a populáris kultúrában (Bp., 1999. 259–265.); A gyűjtő és a hiedelem. In Ujváry Z. (szerk.): Ünnepi kötet Szabó László tiszteletére (Debrecen, 1999. 387–394.); Századeleji gyászjelentő lapok. In Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 7. Kv. 1999. 95–110.; Szövegtípusok, szövegfunkciók és íráshasználat az aranyosszéki temetési szertartásban. In Cseri M. – Kósa L. – T. Bereczki I. (szerk.): Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón (Szentendre, 2000. 131–164.); Irodalom a regionális kultúrában. In Sztranyiczki Mihály (szerk.): Szép apostoli élet. Balázs Ferenc (1901–1937) Centenárium (Kv., 2001. 33–52.); Elhárítható-e a megjósolt jövő? In Pócs Éva (szerk.): Sors, áldozat, divináció (Bp., 2001. 294–307.)

A kéziratos füzetek költészetéről. Jelenlét. 1991/6, 7.; Egy kortárs mítosz értékintegráló ereje. Helikon 1991/31. 4-5.; A hiedelemtudás szerkezete. Erdélyi Múzeum 1991/1–4.122–124.; A cseberbenézés. Egy mezőségi hiedelemelem eredete és szemantikája. Néprajzi Látóhatár. Miskolc, 1992/1-2. 70–80.; A tartalom szerveződése a beszédszokásokban. Korunk 1993/8. 23–31.; A mitikus lényekkel kapcsolatos terminológia klasszifikációs elvei. Művelődés. 1994/1. 28–30. Újraközölve: Krupa A. – Eperjessy E. – Barna G. (szerk.): Kultúrák találkozása – Kultúrák konfliktusai (Békéscsaba–Bp. 1995. 386–389.); Jóslások a Mezőségen. Néprajzi Látóhatár. Miskolc 1994/3-4. 46–64.; Régi karácsonyok. Kelet–Nyugat. 1994/12. 24–31.; A romániai magyar folklórkutatás öt évtizede. (1944–1994) Erdélyi Múzeum 1995/3-4. 99–111.; A román pap és hiedelemköre a mezőségi folklórban. Ethnographia 1996/1-2. 335–369.; Egy szöveg kontextusa. Korunk 1996/4. 41–46.; A kör szemantikája és szerkezete. Művelődés. 1997/4. 34–38.; Egy Mikszáth-novella jelentésdimenziói. Művelődés. 1997/10. 33–36.; Aranyosszéki – tordai – torockói bibliográfia. Acta. 1997. II. Ssztgy., 1998. 199–203.; Két világ határán: a fűzfa. Székelyföld. Csíkszereda. 1998. 2. 150–159.; A táplálkozás hiedelmei. Honismeret 1998/4. 57–62.; Ne képzeld egyiket se úriembernek. Székelyföld 1998/9. 97–111.; Írott szövegek egy egyén életterében. Ethnographia. Budapest. 1998/109. 2. 589–628.; Petőfi a falon. Az oralitás esztétikájától az írott költészetig. Székelyföld 1999/7. 61–66.; Az erény jutalmáról. Korunk 2000/6. 58–63.; A hiedelem. Esemény és szöveg. In Folklorisztika 2000-ben. I. Budapest 203–209.; Aranyosszéki jelenkutatás. Székelyföld. Csíkszereda 2000/6. 107–142.; Mitológia, vallás vagy hiedelemrendszer. Ethnographia. 1999/110. 1. 128–140.; Szórványsors a történetekben. Erdélyi Múzeum 2000/3-4. 159–163.; Aranyosszéki gombiratok. Néprajzi Látóhatár 2000/3-4. 389–416.; Egy látomás. Az esemény, a reprezentáció és az ítélkezés. Kalligram (Pozsony) 2001/1-2. 132–148.; A kisebbségi sors narratív megjelenítése. Kisebbségkutatás. 2001/10. l. 33–52.; Az írás és a beszéd konfliktusa: egy írástudó asszony „pere”. Néprajzi Látóhatár 2001/1-4. 135–148.

 

Irodalom

Ki Kicsoda 2010; Magyar Néprajz és Antropológia Intézet; Erdélyi Múzeum-Egyesület

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük