Kolozsvár/Cluj Napoca, Rózsa u./str. Samuil Micu 12A/3     0040 264 597 450

irodalmi múzeum jeles írói személyiségek emlékét őrző intézmény emlékkiállítás, emlékszoba, emlékház, emlékmúzeum vagy könyvtárak, helyi, megyei, országos múzeumok gyűjteményei formájában. A romániai magyar irodalmi emlékezést a következők szolgálják:

1. *Ady Endre Emlékmúzeum Nagyváradon. 1979 óta 43 új szerzeménnyel gazdagodott, ezek között van György Mihály grafikus 6 Ady-versillusztrációja és Váró Márton Ady-plakettje. A múzeum együttműködve testvérintézményével, a nagyváradi Iosif Vulcan Múzeummal a bihari románmagyar kulturális kapcsolatok történetével foglalkozik: e tárgykör bizonyítékaiból kiállítást szerveztek, s Tóth János múzeumigazgató Prezenţa lui Ady Endre în presa şi literatura română c. előadást tartott (1980), majd tanulmányt közölt Societatea literară "A Holnap" din Oradea címmel a Crisia évkönyvében (1981). Megkezdődött a *Szigligeti Társaság működésének kutatása is.

2. *Arany János Emlékmúzeum Nagyszalontán.

3. *Benedek Elek Emlékház Kisbaconban. A nagy mesemondó születésének 110. és halálának 40. évfordulója alkalmából 1969. máj. 25-én nyilvánították emlékházzá a régi írói otthont. Az egykori ebédlőteremben az író életművét, a belső szobában az írói pályafutást mutatják be. Itt őrzik *Benedek Elek könyvtárát (140 mű az íróé), kéziratait (90 eredeti, 198 másolat), írótársainak hozzá intézett 256 levelét s a fénykép- és cikkgyűjteményt. Az írót örökíti meg Kádár Tibor, Szécsi András, Méder Ilona festménye, Kósa Bálint, *Imets László metszete, *Gergely István, *Szilágyi Zsolt plakettja, *Balogh Péter mellszobra. A park számára készült *Gergely István életnagyságú Benedek-szobra.

Az emlékház jelentőségét mutatja, hogy több szakértő végzett itt gyűjtőmunkát, köztük Faragó József, Lengyel Dénes, Szabó Zsolt, Hegedűs János. Évente sok ezer látogató keresi fel a kisbaconi Benedek-kúriát, az ugyancsak az író emlékét idéző kertben évente emlékünnepség zajlik le. Bár az emlékháznak mint a sepsiszentgyörgyi Megyei Múzeum kihelyezett egységének külön költségvetése nincsen, a múzeumi anyag részben családi erőforrásokból, részben a könyveket, lapokat, fényképeket, emléktárgyakat adományozó közönség jóvoltából állandóan gyarapszik. Múzeumőr Bardóczné Gajzágó Éva.

Kocsik József: A kisbaconi *Benedek Elek emlékház. Vörös Lobogó 1969. okt. 18. Kovács Ágnes: Das Elek Benedek-Gedenkmuseum. Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae XIX. 1970. 22945. B. Gajzágó Éva: Emlékház és hagyományápolás. *Korunk 1980/78.

4. Bod Péter Emlékkiállítás Magyarigenben. A kis múzeum 1969-ben a *Magyar Athenas irodalmi *lexikon szerzője halálának 200. évfordulója alkalmából létesült az író egykori munkahelyén, nem messze sírjától. A példamutató gyűjteményt Szegedi László gondozza.

5. *Józsa Béla Emlékkiállítás Hodgyában. A Székelyudvarhelyi Múzeum részlegeként 1975-ben a munkásköltő szülőfalujában nyílt meg a Művelődési Otthon egyik szobájában. A kiállított anyag zöme fénykép-reprodukció: családi képek, az író egykori szociofotó-felvételei, munkáinak, jegyzeteinek fényképmásolata. Eredeti néhány használati tárgy. Az otthon közelében áll Ferencz Ernő alkotása, az 1979-ben felavatott Józsa-bronzszobor.

6. Petőfi Múzeum Fehéregyházán. Az 1849. júl. 31-i segesvári csata hőseinek emlékoszlopa Petőfi egyik feltételezett sírhelye közelében külön kis épületben elhelyezett ereklyegyűjtemény. Emléktárgyai főleg fotókópiák és tartósított emlékkoszorúk.

Szépréti Lilla: Friss virágok Fehéregyházán. *Új Élet 1980/14.

7. Petőfi Múzeum Koltón. 1960 januárjában nyílt meg Palkó Gábor koltói tanító kezdeményezésére. Teleki Sándor kastélyának egyik déli oldalon fekvő szobájában kezdetben a költő életéhez s koltói tartózkodásához kapcsolódó másolatokat és bútorokat állítottak ki. 1968-tól Varga Andrásné Pál Rozália tanárnő és Sebők Mihály, egykori urasági béres ténykedése nyomán tovább gazdagodott a gyűjtemény. A külföldön élő

Teleki utódok értékes eredeti okmányokat küldtek, kiállításra került Tőrös Gábor Petőfi-plakettje, Várvédő István Petőfi-mellszobra, B. Krajnik Ilona Petőfi és Júlia c. olajfestménye, *Gy. Szabó Béla két metszete, *Benczédi Sándor kisplasztikája. A nagy látogatottságnak örvendő zarándokhelyet a nagybányai Megyei Múzeum patronálja.

Tófalvi Zoltán: A koltói Petőfi-emlékszoba gondozója. *Új Élet 1982/10. Beke György: Boltívek teherbírása. Barangolások Máramaros és Szatmár megyében. 1983. 13642.

8. *Tamási Áron Emlékház Farkaslakán. Az író szülőházában elhelyezett emléktárgyak, bútorok gyűjteménye, a tárlókban Tamási számos nyelven megjelent munkái, 23 családi vonatkozású levele, róla szóló cikkek és fényképei. Itt őrzik az Ősvigasztalás c. színmű kéziratát, *Nagy Imre Tamási-portréját, Cseh Gusztáv metszetét. A Csíkszeredai Múzeum irányítása alatt működő emlékházat az író születésének 75. évfordulóján, 1972. szept. 24-én avatták; egyidejűleg leplezték le a templomkertben *Szervátiusz Jenő és Tibor Tamási-emlékművét, s a szülőház falába emléktáblát helyeztek el. Az emlékházat az író öccse, Tamási Gáspár, a Vadon nőtt gyöngyvirág c. emlékezés (1970) szerzője gondozta haláláig (1982), azóta testvérhúga, Erzsébet és annak férje, Sípos Ferenc őrzi.

Farkas Árpád: Levélféle a hetvenöt esztendős Tamási Áronhoz. *Igaz Szó 1972/9. Beke György: Kőbe vésett Ábelek. *A Hét 1972/39. *Sütő András: Rendes feltámadás. Emlékműavató beszéd. *Hargita Kalendárium 1974. 12829.

9. *Tomcsa Sándor Emlékkiállítás. A Székelyudvarhelyi Múzeum helyi irodalomtörténeti részlegeként 1973-ban nyílt meg Törvényszék utca 31. szám alatt. Anyagállománya hűen tükrözi az író nemcsak irodalmi, hanem karikaturista és népművelő tevékenységét is. Egy falragaszgyűjtemény drámáinak színházi bemutatóira s az általa rendezett műkedvelői előadásokra emlékeztet. Állványon Székely József gipsz Tomcsa-feje. Értékes a kézirat- és levélgyűjtemény.

10. *Tompa László Emlékkiállítás. A Székelyudvarhelyi Múzeum helyi irodalomtörténeti alegységeként 1972-ben nyílt meg Törvényszék utca 10. szám alatt, a költő egykori lakásán. A szoba minden bútordarabja az egykori dolgozószobából való: itt van a költő íróasztala, könyvtára, folyóirat-gyűjteménye. Az egyik tárlóban válogatás az itt őrzött 1121 darabból álló levelezésből (köztük *Benedek Elek, Kuncz Aladár, Benedek Marcell, Németh László, Áprily Lajos, Tamási Áron, Molter Károly, Sipos Domokos, Gaál Gábor, *Sütő András levelei). Egy másik tárló a költő kéziratait őrzi, köztük 92 saját verskéziratát; itt látható a Lófürösztés eredeti fogalmazványa. A következő tárló a *Tompa László életéről és műveiről írt könyveket, értékeléseket, bírálatokat tartalmazza, egy negyedik tárlóban kaptak helyet a költő kötetei és idegen nyelvű antológiákban németül, angolul, oroszul megjelent versei.

Állványon *Benczédi Sándor agyagból és Verestóy Árpád gipszből készült Tompa-feje. A falon *Nagy Imre tus- és szénrajza *Tompa Lászlóról.

11. Tótfalusi Kis Miklós Emlékkiállítás Misztótfaluban. 1959. szept. 1-jén nyitotta meg *Molnár József lelkész a régi ref. parókia épületében. A gyűjteményben a XIV. századi templom maradványai, a helység pecsétjei, helytörténeti dokumentumok, az egykori fazekasság termékei mellett Tótfalusi Kis Miklós (16501702) életéhez és nyomdász, nyelvész, könyvkiadó munkásságához fűződő könyvek, tanulmányok, emlékek láthatók, köztük az 1685-ben nyomtatott Aranyos Biblia egy példánya is.

Beke György: Boltívek teherbírása. 1983. 31.

12. Magyar irodalmi anyag található a nem kimondottan magyar személyiségekhez kötött ~okban is. A bukaresti Román Irodalmi Múzeumnak Domokos Éva irányítása alatt külön nemzetiségi részlege van, főleg kapcsolattörténeti anyaggal: itt őrzik *Franyó Zoltán és *Jancsó Elemér több kéziratát, Nagy István, Bartalis János, *Jékely Zoltán számos levelét, valamint Nicolae Iorga, Sextil Puşcariu, Emanoil Bucuţa leveleit *Bitay Árpád hagyatékából.

A kolozsvári Emil Isac Emlékmúzeumnak gazdag a magyar irodalmi vonatkozású anyaga, s a marosvásárhelyi *Teleki Téka letétei közt szerepel többek közt *Bárd Oszkár és *Turnowsky Sándor kézirat- és levéltára. Hasonló letéteket őriz Nagyenyeden a Bethlen Könyvtár. Az egyes *könyvtárak és *levéltárak romániai magyar irodalmi anyagának repertóriuma még nem készült el. Számos irodalmi hagyaték családi gondozásban maradt.

Dánielisz Endre: Négy ország irodalmi múzeumaiban. *Korunk 1962/78. Beke György: Az irodalomtörténeti kutatás gondjai. *A Hét 1971/42. Csire Gabriella: Jelentős tudományos és nevelési fórum. Beszélgetés Al. Oprea irodalomtörténésszel, a Román Irodalmi Múzeum igazgatójával. *Előre 1982. nov. 5.

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük